Aktuellt

Uppdrag angående nya stambanor

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa uppdaterade kostnader för olika alternativ för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.
En utgångspunkt är att alternativen ska ge kortare restider samt öka kapaciteten för person och godstrafiken i den totala järnvägsanläggningen.
Uppdraget skall slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Läs mer i dokumentet från infrastrukturdepartementet.

Klicka här