Aktuellt

Reviderade regler för säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

De nya versionerna av TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet" är är nu fastställda. De börjar gälla 2021-06-01 Dokumentet finns att se och laddas ner på trafikverkets hemsida: http://trvdokument.trafikverket.se/ de ligger som "gäller inte än".

Vilka förändringar har Trafikverket fört in?
De huvudsakliga förändringarna i TDOK 2016:0289 är:

  • Processbaserad struktur
  • Avgränsning arbetsmiljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet
  • Spårområdets betydelse
  • Tydliggörande av Sos-ledarens roll
  • Förstärkt planering och riskbedömning av arbeten
  • Fokusera på att avstängt spår är utgångsläget och att tågvarning endast kan användas begränsat
  • Ändrad målgrupp för dokumentet

Förändringarna är ett led i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten ger upphov till.
Trafikverket tackar för de synpunkter på remissen som inkommit till dem och meddelar att det är av stor vikt för dem att vi deltar i remisshanteringen och delger dem värdefull information.

I det bifogade dokumentet, "remisssvarsberedning_20200910_0289 finns en redovisning av Trafikverkets beredning av de inkomna remissvaren. Klicka på länken eller bilden nedan.

Remissvarsberedning_20200910_0289

0289