Förstudie i Projekt Säkrare Arbeten i Spår

okt 4, 2023

Den 5 september deltog NRSA vid Trafikverkets informationsmöte ”Förstudie i Projekt Säkrare Arbeten i Spår”

Projektet är en del av nollvisionen och skapades för att genomföra det inriktningsbeslut som dåvarande generaldirektör Lena Erixon fattade i december 2021 att införa största tillåtna hastighet (sth) 40 på intilliggande spår vid arbete på järnväg som inkräktar i säkerhetszoner. För att genomföra sth 40 ska projektet före införandet genomföra en riskanalys samt ta fram detaljerade villkor för kravställning, kontroller och uppföljning.
Förstudien beskriver de problem som nuvarande förutsättningar och regler för arbete i spår medför samt förslag till åtgärder, inriktningar för fortsatt arbete för de olika problemområdena.
Underlag till förstudien utgörs av sedan tidigare identifierade brister i förutsättningarna för planering av arbete i spår som i sin tur leder till att regler inte alltid kan tillämpas fullt ut, brister i nuvarande regler för arbete i spår, och förflyttningar med spårfordon och tunga spårgående arbetsredskap som ingår i/utför arbete i spår, vilket leder till begränsningar och problem vid planering och genomförande av arbete.

NRSA gavs möjlighet att ta del av innehållet i förstudien samt att lämna synpunkter.

Här kan du ladda ned materialet som visades, förstudien samt minnesanteckningarna.

// Styrelsen