Om NRSA

NRSA – Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner.

Föreningen har till ändamål att verka för säkert användande av spårburna arbetsmaskiner och främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

  • stärka utveckling och användande av spårburna arbetsmaskiner genom kollegialt utbyte av information, erfarenheter och kunnande.
  • i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med Internationella myndigheter och andra organisationer inom järnvägsinfrastrukturen.
  • hålla medlemmarna informerade genom www.nrsa.nu och Facebook NRSA.

Föreningen skall på ovannämnda premisser också verka för säkert arbete i spårinfrastrukturen.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper som bildas och verkar för olika aktuella ämnen inom järnvägsinfrastrukturen.
Arbetsgrupperna arbetar både genom möten och genom kommunikation, brev och e-post.
Arbetsgruppernas pågående arbete och resultat redovisas till medlemmarna genom utsändande av PM och protokoll samt redovisas på medlemsmöten. 

Medlemmar är inom Norden verksamma företag som använder, utvecklar, konstruerar, tillverkar, marknadsför och försäljer samt underhåller och reparerar spårburna arbetsmaskiner.
Medlem kan också vara enskilda personer med anknytning till eller intresse av föreningens verksamhet.
Representant för Järnvägsmyndighet och Järnvägsinfrastrukturägare kan vara associerad medlem.

NRSA medlemsmöten arrangeras två gånger, vår och höst, varje år på olika platser inom verksamhetsområdet. Pågår från lunch dag 1 till och med lunch dag 2.
Vårmötet arrangeras i anslutning till Årsstämma som sker efter lunch dag 2.
Agendan utformas efter ”dagsaktuella” ämnen och föreläsare från Nationella järnvägsmyndigheter, Infrastrukturägare, tillverkare med flera.

NRSA följer Europeiska Järnvägsmyndighetens – ERA´s, de nordiska Nationella Järnvägsmyndigheters och Järnvägsinfrastrukturägares samt CEN, the European Committee for Standardization´s pågående arbeten med regelverk som berör Spårburna Arbetsmaskiner. NRSA deltager i arbetet när styrelsen finner det gagnar medlemmarna.

I anslutning till att Trafikverket avvecklade regelverket och manualen för säkerhetsbesiktning – BVF/BVH 528.2622 tog NRSA över ansvaret för dokumentet och utvecklade NRSA 2622.

Det initierade bildandet av NRSA BESIKTNINGSMANNANÄTVERK vars syfte är att genom kollegialt utbyte ”kalibrera” de besiktningsmän som använder NRSA 2622 för spårfordon och TDOK 2022:0001 – 0005 för TSA.
Utveckling och ”kalibrering” av besiktningsmännen sker genom två årliga endagars Besiktningsmannaseminarier, där representanter för Nationella järnvägsmyndigheter, Infrastrukturägare och Besiktningsföretagen deltar. Seminarierna är en separat ekonomisk del av NRSA och även öppna för icke NRSA medlemmar.

Vi är cirka 56 medlemsföretag och därtill flera ”associerade medlemmar”.

Om NRSA för nedladdning, klicka här.

 

Aktuellt just nu

  • Ny gemensam europeisk godkännande process från 2019
  • Revidering av nordiska nationella myndighetskrav
  • Utveckling och revidering av Europastandarder
  • Utveckling och revidering av Nordiska Järnvägsinfrastrukturägarekrav
i

Ny dataskyddsförordning

Från och med 25 maj 2018

NRSA månar om att hantera medlemmarnas personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

NRSA upprätthåller ett medlemsregister med uppgifter på kontaktpersoner. Berörda kontaktpersoner kommer att informeras via epost. Företag som framöver önskar uppdatera sina kontaktpersonuppgifter ombeds vänligen att inkomma till NRSA kontaktpersoner, uppgift finns under fliken kontakt på NRSA hemsida.

Vid händelse av en personuppgiftsincident så kommar NRSA att följa regelverket och anmäla detta till datainspektionen. Om ett underbiträde till NRSA upptäcker en personuppgiftsincident så ska denne omedelbart informera NRSA om detta.

NRSA kommer genom avtal att säkerställa att tredje part som har insyn i medlemsregistret uppfyller sina skyldigheter och att medlemmarnas personuppgifter åtnjuter det skydd som bör förväntas.

Information om NRSA GDPR policy finns att ladda ner här. Klicka här.

 

Kontakta oss

Ulf Steneryd
ulf.steneryd@strukton.se
Telefon: 0730 – 98 44 11

Mika Suorsa
mika.suorsa@jarnvagskonsulterna.se
Telefon: 070 – 587 08 67